plendenorusv

Ogrody Tematyczne czynne są od poniedziałku do soboty w godz. 9.30-19.00 

oraz w niedzielę i święta w godz. 10.00-18.00 

 Ogrody Hortulus Spectabilis owtarte są od wtorku do niedzieli w godzinach 10.30-20.30

Więcej informacji tel.: 602 610 041.

 

 

  

 

 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Twój dyniowy przepis” (dalej: „Konkurs")
 2. Organizatorem Konkursu jest PPHU „Hortulus” Iwona Bigońska 76-038 Dobrzyca 76 o numerze NIP 6710005375, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook https://www.facebook.com/OgrodyHortulus w dniach 14.09.2021 do 17.09.2021 roku (do godziny 12:00 w południe).
 4. Przepis może zostać zgłoszony do konkursu do 17.09.2021 roku do godziny 12:00 w południe.
 5. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 17.09.2021 roku.

 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
 • nie jest pracownikiem PPHU „Hortulus” Iwona Bigońska,
 • nie jest członkiem rodziny pracownika PPHU „Hortulus” Iwona Bigońska,
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji
  i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Przebieg konkursu:
  1. Uczestnicy konkursu pod postem konkursowym umieszczają komentarz z opisem swojego ulubionego dania z dyni oraz przepisem na to danie.
  2. Po upływie czasu na zgłoszenie, komisja konkursowa wyłania najciekawszy przepis na danie z dyni.
  3. Wyniki konkursu ogłoszony zostanie za pośrednictwem https://www.facebook.com/OgrodyHortulus, dnia 17.09.2021 roku.

  3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na IV Dyniowe Garden Party  (26 września 2021).
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wybrany przez komisję konkursową.
 3. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone za pośrednictwem https://www.facebook.com/OgrodyHortulus, dnia 17.09.2021 roku.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody uczestnik jest zobowiązany wysłać wiadomość do organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Hortulus
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook
  z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez PPHU „Hortulus” Iwona Bigońska
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to
  w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.